top of page
  • Ana Savković / Lit News

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019.


rok: 17.09.2018.

Ministarstvo kulture objavilo je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019. godinu.

U proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi, a to su djelatnosti u kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku. Od interesa za Republiku Hrvatsku smatrat će se programi i projekti koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču međukulturni dijalog, razvoj civilnoga društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano.

Pravo podnošenja programa na temelju Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine u skladu s uputama za prijavitelje.

U Program javnih potreba, u skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi, Pravilnikom o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi te ocjenom izvršenja dosadašnjih ugovornih obveza korisnika prema Ministarstvu kulture, uvrstit će se programi:

- redovne djelatnosti udruga u kulturi - dramske i plesne umjetnosti te izvedbenih umjetnosti - glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti - kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog i folklornog) - vizualnih umjetnosti - inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi - monografija iz područja kulture i umjetnosti - knjižnične djelatnosti - potpore izdavanju knjiga - izdavanja časopisa i elektroničkih publikacija - književnih manifestacija i nastupa na sajmovima knjiga - književnih programa u knjižarama - muzejske djelatnosti - zaštite i očuvanja arheološke baštine - zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara - zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara - zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara - digitalizacije kulturne baštine - međunarodne kulturne suradnje - izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije i opremanja kulturne infrastrukture.

Prijave se podnose internetski na odgovarajućim obrascima (za svako programsko područje posebna prijavnica te za međunarodnu kulturnu suradnju za svaku zemlju posebna prijavnica) koji su dostupni na stranicama Ministarstva kulture

 

ZiN Daily is published by ZVONA i NARI, Cultural Production Cooperative

Vrčevan 32, 52204 Ližnjan, Istria, Croatia

OIB 73342230946

ISSN 2459-9379

 

Copyright © 2017-2021, ZVONA i NARI, Cultural Production Cooperative

The rights to all content presented at www.zvonainari.hr belong to its respective authors.

Any further reproduction or dissemination of this content is prohibited without a written consent from its authors. 
All Rights Reserved.

The image of Quasimodo is by French artist Louis Steinheil, which appeared in  the 1844 edition of Victor Hugo's "Notre-Dame de Paris" published by Perrotin of Paris.

ZVONA i NARI

are supported by:

bottom of page